Conference

Article
การหาความถี่ที่เหมาะสมในการทาความสะอาดใบพัดเครื่องอัดอากาศของเครื่องกังหันก๊าซในโรงไฟฟ้า
Conference
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
11 พฤษภาคม 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-