Conference

Article
การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษสำหรับตรวจนับเชื้อยีสต์และราในผลิตภัณฑ์อาหาร
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419434 ชื่อวิชา Food Microbiology,17 ธ.ค. 2008 - 24 ธ.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419434 ชื่อวิชา Food Microbiology,19 ธ.ค. 2007 - 21 ธ.ค. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการครั้งที่ 44,30 ม.ค. 2006 - 2 ก.พ. 2006