Conference

ประชุมวิชาการเกษตร์แฟร์ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
ชาติ
24 พฤศจิกายน 2018
อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
-