Conference

Article
คุณภาพทางกายภาพ-เคมี ของน้ําซุปไก่บ้านตะนาวศรีจากกระดูกส่วนสะโพก
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่6 MEAT PRODUCTION SUCCESS BASED ON INNOVATION TECHNOLOGY
Class
ชาติ
Date
18 - 19 มิถุนายน 2018
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-