Conference

Article
ปัจจัยทัศนคติต่อตราสินค้าทีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซือและการสือสารแบบปากต่อปากเชิงบวกต่อตราสินค้าอีฟแอนด์บอยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
Conference
โครงการการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑
Class
ชาติ
Date
14 กรกฎาคม 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-