Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 4 (ISBN: 9786162712579)
ชาติ
17 กรกฎาคม 2015
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
-