Conference

Article
แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศในจังหวัดจันทบุรี
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 4 (ISBN: 9786162712579)
Class
ชาติ
Date
17 กรกฎาคม 2015
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-