Conference

Article
เครื่องวิเคราะห์ค่า C.C.S. ของอ้อยแบบพกพาด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้
Conference
การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
3 เมษายน 2018
Location
ปทุมธานี อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-