Conference

Asian Pacific Aquaculture 2018 (ISBN: 0000000000)
นานาชาติ
24 เมษายน 2018
ไต้หวัน
-

Author

Output From Project

การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันเชื้อ Tilapia Lake Virus ในภาคสนาม

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท น้ำใส ฟาร์ม จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ไปใช้ภายในฟาร์มเพื่อควบคุมป้องกันโรค TiLV,1 ส.ค. 2018 - 14 ส.ค. 2020