Conference

Article
การจัดตารางการผลิตโรงงานอาหารแปรรูปไก่แช่แข็ง กรณีศึกษา บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Conference
การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
Class
ชาติ
Date
23 - 24 เมษายน 2018
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)