Conference

Article
การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรในนาข้าว ของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตรให้มีศักยภาพสู่การแข่งขันในเวทีโลก
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
7 - 8 ธันวาคม 2017
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-