Conference

Article
ผลของอุณหภูมิต่อการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายวุ้น Gracilaria fisheri (Xia & Abbott) Abbott, Zhang & Xia
Conference
การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
27 - 28 มีนาคม 2017
Location
ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-