Conference

Article
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาของโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ISBN: 9786162784101)
Class
ชาติ
Date
7 - 8 ธันวาคม 2017
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-