Conference

Article
การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนในท่ออุ่นอากาศแบบช่องขนานด้วยปีกสามเหลี่ยมวางสลับ
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กรกฎาคม 2017
Location
นครนายก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-