Conference

Article
ผลการจับสัตว์น้าของลอบปลาจากสองแหล่งประมงที่แตกต่างกันบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783678)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-