Conference

Article
การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1
Class
ชาติ
Date
29 กรกฎาคม 2016
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-