Conference

Article
การประยุกต์แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน เพื่อการออกแบบโครงการผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตดินแดง
Conference
การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Class
ชาติ
Date
22 กรกฎาคม 2016
Location
แม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืนในย่านนวัตกรรมศรีราชาตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด แหล่งทุน :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,17 ก.ค. 2017 - 15 ม.ค. 2018