Conference

Article
การพัฒนาหลักสูตร การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยสำหรับชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของภาคีการพัฒนา
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทนาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13 (ISBN: 9786162783487)
Class
ชาติ
Date
9 ธันวาคม 2016
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-