Conference

Article
การค้นหา SNP ที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำจากฐานพันธุกรรมที่หลากหลายของข้าวเอเชีย
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Class
ชาติ
Date
2 กันยายน 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-