การพัฒนาธนาคารรหัสพันธุกรรมข้าวไทย

Publish Year National Conference 1
2016 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, exนายชาตรี แสนสุข, exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "การค้นหา SNP ที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำจากฐานพันธุกรรมที่หลากหลายของข้าวเอเชีย", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก, 2 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย