Conference

Article
สภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งขมิ้นชันด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กันยายน 2015
Location
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-