Conference

Article
ผลกระทบการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและนโยบายจำกัดการนำเข้าต่อการสร้างการค้าและการลงทุนทางตรงในอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจการเกษตร ครั้งที่ 5 (ISBN: 9789744668882)
Class
ชาติ
Date
15 กรกฎาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
http://agri.eco.ku.ac.th/conference59/