Conference

Article
การศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับขี่กรณีก่อนและหลังใช้งานอุโมงค์ข้ามแยก หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Conference
การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21
Class
ชาติ
Date
28 - 30 มิถุนายน 2016
Location
เมือง สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาด้านความปลอดภัยในการใช้อุโมงค์หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 ส.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2017