Conference

FSDH 2015 Conference: Food Structures, Digestion and Health
นานาชาติ
28 - 30 ตุลาคม 2015
Wellington นิวซีแลนด์
-

Author

Output From Project

การผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการ: นวัตกรรมระบบนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและสารผสมอาหาร

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนหลวงประสิทธิ์ ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา การใช้ประโยชน์ :สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อทำวนเกษตรและใช้วิถีธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ และได้รับการสนับสนุนด้านการเริ่มธุรกิจจากโครงการของ EU-ASEAN People for Peat Business Hub Cohort,2 เม.ย. 2022 - 31 ต.ค. 2022