Conference

Article
การวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการลดความเค้นตกค้างในรอยเชื่อมด้วยวิธีการช๊อตพีนนิ่ง
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29
Class
ชาติ
Date
1 - 3 กรกฎาคม 2015
Location
นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-