การวิเคราะห์ความเค้นซิงกุลาริตี้ในรอยต่อของวัสดุโดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรัชยา เสียงสนั่น, inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Intensity of Stress Singularity in Plastic Region around A Singular Point in Bi-material Joints", MATERIALS TODAY-PROCEEDINGS, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, กันยายน 2019, หน้า 1500-1506
Publish Year International Conference 3
2017 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรัชยา เสียงสนั่น, inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Intensity of Stress Singularity in Plastic Region around A Singular Point in Bi-material Joints", The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference), 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exนาย จิรภัทร มาลัย, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Intensity of Elasto-Plastic Stress Singularity near the Vertex of Bi-Material Joints", 2014 International Conference on Engineering and Applied Science, 22 - 24 กรกฎาคม 2014, ฮอกไกโด ญี่ปุ่น
2013 exนายจิรภัทร มาลัย, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Elasto-Plastic stress singularity field near the vertex of bi-material joint", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 9
2019 exณิชารีย์ สอนอุไร , inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของความหนาของวัสดุประสานต่อความเค้นซิงกุลาริตี้แบบอิลาสโต-พลาสติก รอบจุดซิงกุลาในรอยต่อของวัสดุต่างชนิด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2015 exนายเสฏฐวุฒิ บุญรอด, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของอัตราการเย็นตัวต่อสนามความเค้นซิงกุลาริตี้บนรอยต่อของวัสดุ 2 ชนิดโดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exนางสาว กนกนาฏ ชัยประเสริฐ, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการลดความเค้นตกค้างในรอยเชื่อมด้วยวิธีการช๊อตพีนนิ่ง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exวรัชยา เสียงสนั่น, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้มของความเค้นซิงกุลาริตี้บริเวณอิลาสโต-พลาสติกรอบจุดซิงกุลาบริเวณรอยต่อของวัสดุที่ต่างกันโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exนายชัยพล ทรงสิทธิโชค, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเค้นตกค้างเนื่องจากอุณหภูมิในบริเวณสนามความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมรอยต่อในวัสดุต่างชนิดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 , 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exชัยพล ทรงสิทธิโชค, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์สนามความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมของรอยต่อในวัสดุต่างชนิดภายใต้ภาระอุณหภูมิและแรงดึงโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ", งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ME-NETT ครั้งที่ 26, 24 - 26 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2012 exนพนิธิ ผกามาศ, exลักษณาวรรณ เอื้อจิตถาวร, exวรัชยา เสียงสนั่น, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบโครงสร้างกระจายความเค้นโดยการวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์", ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ME-NETT ครั้งที่ 25, 24 - 26 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2011 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฮิเดะโอะ โคะกุจิ, "การวิเคราะห์ความเข้มของค่าซิงกุลาริตี้ของสนามความเค้นในจุดต่อของวัสดุต่างชนิดกันโดยวิธีเอนริชไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนาย กิติศักดิ์ ทวีรัตนผล , inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ค่าความเข้มของความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมของรอยต่อวัสดุ 2 ชนิดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ3มิติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, อ.อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย