Conference

Article
การผลิตและศึกษาคุรสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อ Campylobacter jejuni
Conference
การประชุมวิชาการของมฟาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่54 (ISBN: 9786162782909)
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-