Conference

Article
การรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อภาพลักษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรณีศึกษาโรงไฟฟ้ากระบี่และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
24 - 25 ธันวาคม 2015
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-