Conference

Article
การปรับสัญญาณในระบบวงรอบปิดอิงทฤษฏีป้อนกลับเชิงปริมาณเพื่อลดการสั่นสะเทือนตกค้างในระบบแบบยืดหยุ่น
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 29
Class
ชาติ
Date
1 - 3 กรกฎาคม 2015
Location
นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-