Conference

Article
การประเมินความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 กรณีศึกษาส้มโอที่ได้สินค้าคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162780691)
Class
ชาติ
Date
6 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-