Conference

Article
มุมมองทางเศรษฐศาสตร์กับการบริหารจัดการช่องทางจักรยาน
Conference
การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2558 Urban and Regional Planning Academic Symposium 2015 (ISBN: 9789744668059)
Class
ชาติ
Date
5 มิถุนายน 2015
Location
ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ความเต็มใจจ่ายเพื่อการบริหารจัดการช่องทางจักรยานและพฤติกรรมการใช้จักรยานของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106524 ชื่อวิชา Advan.Natural Resource & Environ.Econ.Valua.,19 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01101423 ชื่อวิชา Urban Economics,7 ม.ค. 2015 - 8 พ.ค. 2015