Conference

Article
การประเมินความเสียหายของปลานิลที่เกิดจากสกรูลำเลียง
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 สหวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Class
ชาติ
Date
25 มิถุนายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ลำเลียงปลานิลขึ้นจากบ่อ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005473 ชื่อวิชา Com.Aided Design in Agri.Machin.Development,11 ธ.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015