Conference

Article
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ การตัดสินใจซื้ออาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
28 - 29 เมษายน 2015
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-