Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชาติ
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-