Conference

Article
Digital Media Landscape in Thailand
Conference
Sport Management Conference Yonsei University and Kasetsart University
Class
นานาชาติ
Date
20 - 26 ตุลาคม 2014
Location
Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลกระทบของการเปิดเสรีด้านการบริการของอาเซียนที่มีต่อธุรกิจการนำเที่ยวในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Dentsu Thailand การใช้ประโยชน์ :การให้คำปรึกษา,1 ก.ย. 2014 - 1 ก.ย. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บริหารธุรกิจ,1 ก.ย. 2014 - 2 ก.ย. 2014
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :การถ่ายทอดความรู้ในรูปบทความ,2 ก.ย. 2014 - 2 ก.ย. 2014