Conference

Article
“เสาต้นแรก” : บทเปรียบสัมพัทธ์สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง-จักรวาลวิทยา ระหว่าง ไท-กะเหรี่ยง
Conference
"การเขียน 'ประวัติศาสตร์' สถาปัตยกรรม : ความจริงในอดีตหรืออดีตที่ถูกทำให้จริง" ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิการยน 2556 เวลา 9.30-17.00 น.
Class
ชาติ
Date
23 พฤศจิกายน 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA/article/view/10623

Author

Output From Project

การอ่านอัตตลักษณ์ผ่านภูมิทัศน์วัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของกระเหรี่ยง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01241444 ชื่อวิชา Vernacular Landscape Architecture,20 เม.ย. 2018 - 20 เม.ย. 2018
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฐานข้อมูลบทความวิชาการวารสารหน้าจั่วประวัติศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,31 ส.ค. 2014 - 4 ก.ค. 2018