Conference

Article
การศึกษาเชิงสำรวจน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกร 1.สมบัติการเป็นปุ๋ยชีวภาพและองค์ประกอบธาตุอาหารมหัพภาค
Conference
การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
7 ธันวาคม 2013
Location
อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-