Conference

The 15th AAAP Animal Science Congress
นานาชาติ
26 - 30 พฤศจิกายน 2012
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ผลของนารินจีนินต่อจลนศาสตร์ของดีอ๊อกซี่นิวาลินอลในสุกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,1 ม.ค. 2015 - 30 เม.ย. 2015