Conference

Article
การจัดการธาตุอาหารพืชในแนวทางเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี เพื่อผลิตข้าวโพดฝักอ่อนต่อเนื่อง 3 ปีในชุดดินกำแพงแสน
Conference
การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
7 ธันวาคม 2013 - 7 มกราคม 2014
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-