Conference

การประชุมวิชาการ "ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555"
ชาติ
31 ตุลาคม 2012
อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
-