Conference

Article
ความสัมพันธ์ของการดื้อยาปฏิชีวนะและการก่อโรคอุจจาระร่วงของอีโคไลที่คัดแยกจากน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
Conference
การประชุมวิชาสิ่งแวดล้อมแห้งชาติครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
27 มีนาคม 2013
Location
อำภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การบริหารจัดการน้ำในภาคชุมชน (โรงพยาบาล) และเกษตร (ปศุสัตว์) เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,15 มิ.ย. 2020 - 14 มิ.ย. 2021