Conference

Article
อิทธิพลของอุณหภูมิในกระบวนการอบแห้งต่อการคืนรูปของก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อบแห้ง
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-