Conference

Article
ความรู้และการดูแลรักษาตนเอง หลังการผ่าตัด และเคมีบำบัด ของเกษตรกรผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ"ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
29 - 30 พฤษภาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังการผ่าตัดในจังหวัดปทุมธานี การใช้ประโยชน์ :ผู้ป่วยสามารถปฎิบัติตนในการบริหารร่างกายหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านมได้,7 ม.ค. 2011 - 6 ม.ค. 2012