Conference

Article
การพัฒนาระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาผ่านบลูทธ
Conference
การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 4, ECTI-CARD 2012
Class
ชาติ
Date
21 - 22 มิถุนายน 2012
Location
ไทย ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-