Conference

Article
ผลของเวลาการเพาะงอกต่อปริมาณกาบาและสมบัติทางกายภาพบางชนิดของข้าวกล้องงอก
Conference
International Congress on Food Engineering and Technology: IFET 2012
Class
นานาชาติ
Date
28 - 30 มีนาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-