Conference

Article
การเปรียบเทียบคุณภาพบริการที่คาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการด้านการบริหารและการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
20 พฤษภาคม 2011
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-