การเปรีบยเทียบคุณภาพบริการที่คาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Conference 2
2014 exรชต หวังจันทร์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในการเข้าพักโรงแรมระดับห้าดาว: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5, 26 ธันวาคม 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exกฤษมาพร พึ่งโพธิ์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณภาพบริการที่คาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการด้านการบริหารและการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 3 , 20 พฤษภาคม 2011, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย