Conference

Article
ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการควบคุมโรครากและโคนเน่าของต้นอ่อนข้าวสาลีที่เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp.
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน (ISBN: 9789747870251)
Class
ชาติ
Date
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-