Conference

Article
การศึกษาความคงตัวของจุลินทรีย์ที่เป็นProbiotics ภายใต้การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน
Conference
การประชุมทางวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (ISBN: 9786167070599)
Class
ชาติ
Date
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-