Conference

การประชุมทางวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (ISBN: 9786167070599)
ชาติ
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011
ชลบุรี ประเทศไทย
-