Conference

Article
การศึกษาพืชอาศัยในการวางไข่ของมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga และ Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae)
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาพืช
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-