การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga & Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae)

Publish Year National Conference 1
2011 exเพ็ญนภา วรรณรัตน์, exเทวี มณีรัตน์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพืชอาศัยในการวางไข่ของมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga และ Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาพืช, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย